There are no translations available.

3香港「隨便晒」月費用戶每月只需 $24/$36,即可沖晒多達30張/60張優質相片,記錄每月的珍貴回憶,更免費郵寄至用戶本地地址!

收費

每月只需$24/$36,即可把
- 30張/60張相片(2R, 3R, 4R, 4S ) 或
- 2張/4張Panorama相片(4"x13") 或
- 1張/2張大相(8R, 12R)
沖晒出來及免費郵寄至用戶本地地址.

客戶可於同一時間選購多項服務,即任何一項$24、$36或$39之月費計劃,不論以正價月費或出機上台之指定增值服務組合。
詳情請向3客戶熱線1033查詢。

詳情

$18、$24及$36服務計劃均可以以郵寄形式收取或選擇指定7-11便利店取相,而$39服務計劃只可選擇以郵寄方式收取相片。

特快沖印

如果希望提早收到月費服務之相片,可使用“特快沖印”服務,確認服務要求後,該月已上載之影像將於7個工作天內沖晒完成並郵寄至本地登記地址。而稍後上載之影像,將如常於該月到期日14個工作天後沖印及寄出至你指定的地址。

特快沖印服務每次收費為 一個 [M] + HK$10